CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

آنچه در كشورهاي توسعه يافته اخيرا به شدت مورد توجه قرار گرفته است ، آموزش مهارت هاي روز به مديران در جهت رهبري هرچه بهتر مجموعه هاي سازماني است. دانش مربوط به اين مهارت ها عموما از تجربيات مديران موفق و باسابقه توليد شده و توسط موسسات بزرگ تكامل يافته است. از مهمترين دوره هاي مديريتي ميتوان به موارد زير اشاره نمود :

  • مديريت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK
  • دوره هاي فشرده مديريت حرفه اي (MBA)
  • مدیریت بازاریابی و فروش
  • مدیریت فرآیند

TOP