CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

مدیریت پروژه برمبنای PMBOK

مقدمه :

بسیاری از فعالیت هایی که معمولاً در سازمان انجام می گیرد، می تواند در قالب پروژه تعریف شده و شکل گیرد. توانایی در جهت تعریف صحیح پروژه و مدیریت موفق پروژه می تواند به مزایای استراتژیک هر سازمان تبدیل گردد. مدیریت پروژه هرگز به عنوان مقوله ای آسان مورد توجه قرار نگرفته و توانایی ها و مهارت های مدیریت پروژه به صورت طبیعی در همه افراد وجود ندارد. خوشبختانه این مهارت ها و توانایی ها قابل یادگیری و ارتقاء می باشد. یادگیری و بکاربردن مفاهیم و ویژگی هایی که در این دوره ارائه می گردد
می تواند موفقیت مدیران پروژه را تضمین نماید.مفاهیم ارائه شده در این کلاس بر اساس متدولوژی مدیریت پروژه شرکت TenStep ایجاد شده و بر اساس مراحل ایجاد و چرخه حیات پروژه ارائه می گردد. متدولوژی های پایه مدیریت پروژه شرکت TenStep تمامی حیطه های دهگانه استاندارد PMBOK را به طور کامل پوشش می دهد.

هدف دوره:
در پایان این دوره شرکت کنندگان قادر خواهند بود تا:

  • مفاهیم کلی و چهارچوب مدل استاندارد PMBOK را فرا گیرند
  • فعالیت هایی لازم جهت برنامه ریزی پروژه را فرا گیرند
  • فعالیت های مرحله اجرا را در پروژه به خوبی پیاده سازی نمایند
  • با استفاده از تکنیک های کنترل، پروژه را در مرحله نظارت به خوبی کنترل نمایند
  • در مرحله اختتام پروژه، تمامی فرآیندها و تکنیک های رایج را به خوبی پیاده سازی نمایند

محتواي دوره:

  • چهارچوب و کلیات دانش مدیریت پروژه
  • نحوه برنامه ریزی پروژه
  • نحوه پیاده سازی فعالیت های مرتبط با مرحله اجرا
  • چگونگی کنترل پروژه
  • اتمام پروژه و فعالیت های اختتامی
TOP