CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

MBA فشرده گرایش منابع انسانی

هدف :

تغییرات موجود در فن اوری به عنوان عامل دگرگونی در سازمان ها، تغییرات کلی را در مهارت ها و دانش سازمانی ایجاد کرده است. امروز رسیدن به اهداف سازمان به توانایی کارکنان بستگی دارد که این امر در سایه آموزش مستمر و منطبق با واقعیت ها و شرایط زمانی و مکانی سازمان میسر است. آموزش و توسعه منایع انسانی نه تنها در ایجاد دانش و مهارت ویژه در کارکنان نقش بسزایی دارد، بلکه باعث می شود که افراد خود را با فشارهای متغیر محیطی وفق دهند.

در این میان نیاز مستمر در به روز نمودن فرآیند آموزش کارکنان حائز اهمیت و ضرورت فوق العاده است.

در اين گرايش با توجه به كمبود وقت مديران و علاقه مندان به شركت در دوره ، به موضوعات اساسي ، ضروري و متنوع مديريتي پرداخته مي‌شود و در زماني كوتاه ، اطلاعات اصلي و مهم هر موضوع به شركت كنندگان انتقال يافته و موجب ارتقاء دانش، بينش و مهارت هاي ايشان مي گردد.

محتوا :

دروس پايه

مديريت و سازمان
حسابداري براي مديران
مديريت استراتژيك
تفكر سيستمي
رفتار سازماني
سيستم هاي اطلاعات مديريت
دروس اصلي

مديريت منابع انساني
مديريت استراتژيك منابع انساني
رويكردهاي نوين در منابع انساني
قانون كار و تامين اجتماعي
مديريت دانش

و مباحث منتخب مديريتي

مدت زمان برگزاری دوره آموزشی:

240 ساعت معادل 40 جلسه

 

شرايط حضور در دوره هاي آموزشي :

داشتن مدرك تحصيلي ليسانس

سابقه كار مرتبط

TOP